Professionals

Ervaringsdeskundigheid is een expertise die van groot belang is in de
aanpak van
Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling

Door Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling voelen slachtoffers en plegers zich vaak onveilig in hun eigen lichaam en ook in de relatie tot anderen. Betrokkenen hebben het gevoel dat mensen hen kwaad willen doen, zonderen zich van anderen af en nemen hen moeizaam in vertrouwen. Daarnaast voelen betrokkenen zich vaak alleen en eenzaam.

Het contact aangaan met (hulpverlenende) instellingen/instanties gaan betrokkenen liever uit de weg, zijn vaak teleurgesteld in de gehele overheid en hebben geen vertrouwen (meer) in instellingen/instanties. Wagen ze toch de stap, wordt de dienst- en hulpverlening veelal ervaren als gesloten en versnipperd. Betrokkenen lopen vaak tegen knelpunten en taboes aan en hebben het idee dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hierdoor wordt het gevoel gecreëerd dat ze niet serieus worden genomen en onheus worden bejegend.

Bestuurders, beleidsmakers en professionals lijken zich vaak niet bewust van het inherente machtsverschil tussen overheid en burgers, hulpverleners en cliënten. De beleving van het slachtoffer of de pleger wordt vaak uit het oog verloren.

Kunnen, kennen en durven

Als professioneel inhouds-/ervaringsdeskundige kan ik een belangrijke brugfunctie vervullen. Zowel vanuit betrokkenen naar de dienst- en hulpverlening als omgekeerd. Bijvoorbeeld door een inkijkje te geven in de verschillende belevingswerelden. Daarnaast ben ik toegerust om te letten op de behoeften van alle betrokkenen.

Ik ken Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van binnenuit. In een sfeer van veiligheid, vertrouwen en compassie bied ik ruimte voor herstel. Ik durf te praten over, kan luisteren naar en geef gehoor aan de verhalen over geweldservaringen. Daarnaast kan ik betrokkenen (h)erkenning en steun bieden in hun eigen situatie, iets wat zij veelal missen in hun persoonlijke/maatschappelijke omgeving, omdat er sprake is van veel onbegrip. Hierdoor zijn betrokkenen nog meer geneigd hun ervaringen verborgen te houden.

Door anderen opgelegde interventies kunnen personen die Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling hebben meegemaakt een gevoel van onmacht geven. Echter als zij zelf zeggenschap hebben over de bij hen toegepaste interventies, kan dit het gevoel van onmacht verminderen en houden zij de regie over hun eigen leven. Ik kan hen hierbij bijstaan en hen motiveren, doordat ik niet afhankelijk ben van richtlijnen, protocollen, codes e.d.

De positieve resultaten van de samenwerking met mij als inhouds-/ervaringsdeskundige zijn ook te danken aan de kracht van verbinding en een gelijkwaardige relatie. Doordat ik zelf soortgelijke situaties heb meegemaakt, sta ik op gelijke voet met betrokkenen. Ik zet in op een menselijk, oordeelvrij contact. Daarnaast weet ik dat de scheidslijnen tussen slachtoffer, pleger en getuige vaak niet een zwart-wit, maar een grijs gebied is.

Wat doe ik

Als ervaringsdeskundige ben ik op verschillende terreinen werkzaam zoals hiernaast omschreven.

Dit doe ik voor zowel professionals zoals:

 • gemeenten
 • instanties als politie, Veilig Thuis, ect.
 • scholen
 • onderzoeksbureau’s

Het is mogelijk om mij als projectontwikkelaar/projectleider in te zetten, maar ik kan ook meewerken aan bestaande projecten of ingevlogen worden om op bepaalde onderdelen mee te kijken.

 • Beleidsontwikkeling en verbetering van het bestaande beleid
 • Bewustwording creëeren
 • Voorlichting en advies geven
 • Onderzoek
 • Inspireren
 • Hulp-, dienst-, steun- en hoopverlening
 • Belangenbehartiging 
 • Lotgenotencontact
 • Kortom alle denkbare taken

Naast bovenstaande werkzaamheden ben ik ook voor lezingen en dagvoorzitterschap te boeken via onderstaande link